Skelgårdens bordtennisklub

Referat fra generalforsamlingen d.06/10 - 2020, med deltagelse af 28
medlemmer.
Formanden bød velkommen og anbefalede Kaj Hestehave som dirigent.
1. Kaj blev valgt med applaus. Takkede for valget og konstaterede, at
    generalforsamlingen var " lovligt " indvarslet. Gav derefter ordet til
    formanden.
2. Formandens beretning: Gert gennemgik, hvad der var foregået i
    klubregi : Anette, Bjørn havde startet op med fælles spisning i
    kantinen d. 07/05 - 2019.  Julefrokost. Erik`s julegløg og æbleskiver.
    Bestyrelses møde marts 2020 .Generalforsamling udsat p.g.a. covid
    19.
    Bestyrelsesmøde 30/6. Opstart efter lukning. De forskellige tiltag blev
    vedtaget. (sprit , afstand, antal personer i omklædningsrum, bad og
    bordtennislokale).
    Vores hal lukket i uge 29+ 30+31. Vi fik lov til at spille i Bk. 12 , hvor
    vi blev godt modtaget. Vi gav 100 kr. til deres kaffekasse.
    Vi har nu 4 på vores venteliste.
    ØBTU blev lukket d.31/8- 2020 . De meldte så vores klub in i BTDK
    uden at kontakte os. Dette ville så indebære en kontingent stigning
    på 125 kr. om året for os alle. Det har bestyrelsen afvist.
    Så er der spørgsmålet om vores holdspillere. Mere under eventuelt.
    Formandens beretning taget til efterretning.
3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Bjørn :
    Regnskabet er sendt ud 2 gange, marts+ september.
    Gaver: der er en fast gavepolitik. kr. 100. Der er givet 12 gaver.
    Det reviderede regnskab godkendt.
4.Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.
5.Fastsættelse af kontingent: Gert: Uændret kontingent.
6.Forelæggelse af budget: Bjørn foreslår pkt. 3+6 lagt sammen.
    Budget godkendt.
7.Valg af bestyrelse: Formand: Som ny formand blev Erik Kjergaard
    valgt. Som ny næstformand blev Henrik Nielsson valgt. Som nye
    bestyrelsesmedlemmer blev Kaj Hestehave og Peter Andersen
    valgt . Som ny bestyrelses supl. blev Bo Juul Sørensen valgt. Alle
    blev valgt med applaus.
8.Valg af bilagskontrollanter: John Riis Andreassen og Freddy
    Hervig blev genvalgt med applaus.
9.Eventuelt: Jan ??. Hvad så med vores holdturnering. Der var flere
    forslag: Oprette en klub for holdspillerne, og stadig være medlemmer
    af vores klub. Oprette en hel ny klub, kun for holdspillere. Melde sig i
     en ny klub. Melde sig til DGI turneringer. Per er vi medlem af BTDK
     Gert: Bestyrelsen siger nej. Mogens. Vi er gået i gang med vores
     turnering, bliver vi så smidt ud, når der ikke er blevet betalt?
     Bjørn har talt med Per, og der er givet henstand, til der er en afklaring
     Der skal holdes et møde d. 01/11 hvor det vil blive taget op.
     Formand Erik: Så kan der tilsyneladende spilles til 01/11 .
     Kaj opfordre bestyrelsen og Jan til at sætte sig sammen og følge
     udviklingen. Kaj foreslår bestyrelsen at " kigge " lovene igennem.
     Bjørn foreslår Lokal turnering i vores eget regi.
     Bill siger tak til bestyrelsen.
     De afgående bestyrelsesmedlemmer får en gave som tak for deres
     indsats i klubben.
     Dirigenten: Erklærer generalforsamlingen for afsluttet. Tak for god
     ro og orden.-- Og så var der tid til en "bid brød".
                 Referent                   Dirigent                     Formand
                 Holger Bendtsen      Kaj Hestehave          Erik Kjergaard
7.  VDR.Valg til bestyrelsen: Så er vores kasserer Bjørn også på valg.
     Bjørn blev genvalgt med applaus.