Skelgårdens bordtennisklub

Referat fra generalforsamlingen d.10/4 2018, med deltagelse af 15 medlemmer.
Formanden bød velkommen og anbefalede Ole Ankersen som dirigent.
 
 1. Ole blev valgt med applaus. Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var " lovligt " indvarslet. Gav derefter ordet til formanden.
 2.  Formandens beretning: Gert gennemgik, hvad der var foregået i klub regi i årets løb. 9/6. Brunch i vores " cafe " med efterfølgende, cykeltur på fælleden. (sluttede i haven hos Lotte).  25/8 tur til Dragør fortet med spisning og rundvisning. 24/11 Juleafslutning. 12/12 æbleskiver, gløgg, som Erik stod for. 6/4 turnering med " Wiedergården ".  Som Henrik stod for. Der var 35 deltagere. Spillet 112 sæt. Wiedergården blev vinder med 62 sæt, Vi siger tillykke. Ole info, at vores serie 3 hold blev nr. 9 i deres turnering. (ud af 10 hold).  I årets løb er der holdt 2 bestyrelsesmøder.  Gert info: Var blevet kontaktet af en navnebror, der ønskede spilletid hos "os" for børn, som han ville træne om tirsdagen. Hvilke blev afslået. Sidste nyt i den sag: Han vil åbenbart oprette en ny klub med spilletid om torsdagen.
 Vi holdt 1 min stilhed for at ære og mindes vores æresmedlem Jørgen Hvistendahl dødsfald. Ære være hans minde.
 
 1. Formandens beretning taget til efterretning.
 2. Fastsættelse af kontingent: Vedtaget uændret kontingent.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: John info: Indtægter kr. 568 er manglende indbetaling af forpakningsafgift. Margit ? hvorfor John kun havde indbetalt 60 kr. i kontingent, når beløbet er 100 kr. for passive medlemmer. John: kontingent indbetalt før de 100kr. blev vedtaget. ( gen. f. 4/4 - 17 ) . Margit stillede spørgsmål til Johns 300 kr. i tlf. penge, Nu hvor det var blevet meget billigere at tlf. 
 4. Det godkendte regnskab blev godkendt.
 5. Forelæggelse af budget: John forventede underskud ca. 2000 kr. Forpakningsafgiften sat til Kr. 500 i indtægt. Henrik spurgte, hvad udg. 8000 kr. til adm. dækkede. John.: Bestyrelses møder, tilskud til julefrokosten, sommer tur , genf.  m.m.
 6. Budget taget til efterretning.
 7. Valg af bestyrelse: Følgende var på valg: Kasserer John Højrup.-Næstformand Erik Brorson.-Margit Keifer.- Sup. Henrik Nilson. Alle blev genvalgt med applaus.
 8. Valg af bilagskontrollanter: Ole Ankersen. -  John Andreasen Blev også genvalgt med applaus.
 9. Eventuelt: Erik foreslog køleskab til vores "kontor". Bent. Det er forbudt at ha private køleskabe i kommunens bygninger p.g.a. strømforbruget. Holger: Vi skal også huske "kantinereglerne". Margit efterlyste festudvalg. Ingen nye emner "fundet". John: Karate-klubben tager mere plads. Nu kan vi ikke komme i nogle af vores skabe. Margit: efterlyste mere brug af vores hjemmeside. Billeder m.m. Bjørn ville gerne godkendes til at opdatere hjemmesiden. Jan var positiv. Så Bjørn skulle bare kontakte ham tlf. Så de kunne aftale et møde. Jan efterlyste bander til vores lokale. Gert, det har vi , vil tage det op med hallens folk.
 10. Dirigenten: Erklærer generalforsamlingen for afsluttet. Tak for god ro og orden..- Og så var der tid til en "bid brød"..
 11. Ps.: Ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
 12. Referent                      Dirigent                        Formand
 13. Holger Bendtsen        Ole Ankersen              Gert Rasmussen