Skelgårdens bordtennisklub
Referat fra generalforsamlingen d.4/4 2017, med deltagelse af 20 medlemmer.
Formanden bød velkommen og anbefalede Ole Ankersen som dirigent.
 
 1. Ole blev valgt med applaus. Takkede for valget og konstaterede , at generalforsamlingen var " lovligt " indvarslet. Gav derefter ordet til formanden.
 2.  Formandens beretning: Gert gennemgik , hvad der var foregået i klub regi i årets løb. 8/5 Brunch i vores " cafe " med efterfølgende cykeltur på fælleden. 24/6 Tur til Rosenhaven. Dec. Juleafslutning. 2 turneringer med " Wiedergården ".  I årets løb er der holdt 2 bestyrelsesmøder.  Gert info: Vi er nu oppe på 30 medlemmer i "pensionistafd. Da vi kun har 4 borde at spille på, vil evt. nye medlemmer blive sat på venteliste.--------. Formandens beretning taget til efterretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det revidere regnskab: John info. Ca. 3000 kr. i underskud overført til 2017 ( Regninger ) Der blev stillet spørgsmål , om det var nødvendigt at være medlem af DGI. John: nej, men der var flere fordele, bla. kurser , med mere. bestyrelsen vil tage det op.--- Ole spurgte om vores tøj beholdning. John vil forsøge at få det minimeret.-----Anette spurgte, hvad udg. til adm. dækkede. John: Bestyrelsesmøder , tilskud til julefrokost, sommer tur , m.m. John vil "pensle" det ud ved næste regnskab.---.Freddy : hvorfor har vi 2 banker. John: Stammer fra hvor bankerne tegnede annoncer i vores klubblad. Arbejdernes landsbank vil blive vores eneste bank. -------. Det revidere regnskab godkendt.
 4. Indkomne forslag ( kun fra bestyrelsen) :Ændringer af vores love: følgende § :  § 5.Indmeldelsesgebyr slettes.+ § 6 . Alle grupper betaler forud til klubbens kasserer + § 10 . 6 medlemmer : Formand. kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges : Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges : Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.-------. Generalforsamlingens tilføjelse til § 10. Dispositioner på klubbens bankkonti varetages af klubbens kasserer (John Højrup ) og næstformand ( Erik Brorson )  hver for sig. Herudover har kasserer bemyndigelse til at bruge elektroniske løsninger. ------- Ændringer og tilføjelse af vores love enstemmig vedtaget af beslutningsdygtig generalforsamling.
 5. Fastsættelse af kontingent : Foreslår bestyrelsen stigning for passive medlemmer til kr.100. For øvrige medlemmer uændret kontingent. Vedtaget , (kun en stemte imod) . Margit info : Festudvalget foreslår , ønsker , at medlemmernes samlevere , der ikke er medlem i forvejen , bliver passive medlemmer. Det vil forenkle festudvalgets arb. med at fordele klubbens tilskud i forbindelse med vores arr. Det er frivilligt , at tilmelde sig.
 6. 6 Fastlæggelse af budget : John info. Udgifter Kr. 9400 bliver forhøjet til ca. 12400 kr.(tab overført fra 2016.)+ lidt større kontingent indbetalinger ( nye medlemmer ) . Budget godkendt med applaus.
 7. Valg af bestyrelse: Følgende var på valg: Formand Gert Rasmussen.- Lotte Andreasen.- Holger Bendtsen.- Sup. Henrik Nielson. Alle blev genvalgt med applaus.
 8. Valg af revisorer: ( nu bilagskontrollanter.): Ole Ankersen blev genvalgt. Erik foreslog John Andreasen, som blev valgt.
 9. Eventuelt : Gert info. Festudvalget består nu af Lotte, Mogens, Bent. Vi siger tak for gode arr. til det gamle festudvalg.---- Lotte, festudvalget er i gang med evt. forårstur / sommertur.---John info. Uddeling af idrætspris d.26/4 kl. 1800 Taarnby Rådhus .----Birgik ville gerne slippe for kaffekassen ; men blev med tak overtalt til at forsætte.---Dirigenten : Erklærer generalforsamlingen for afsluttet.-- Formanden sagde tak for god ro og orden. og så var der tid til en "bid brød ".                                                                   
 10. Referent.                                     Dirigent.                    Formand   
 11. Holger Bendtsen                        Ole Ankersen     Gert rasmussen.