Love og regler for Skelgårdens Bordtennisklub
 
§1 
Klubbens navn: Klubbens navn er Skelgårdens Bordtennisklub.
Spillested: Vestamagerhallen, Ugandavej 105, 2770 Kastrup.
 
§2
Klubbens formål: Det er klubbens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke bordtennis under de bedst mulige forhold.
Klubben skal være medlem af Østdanmarks Bordtennis Union (ØBTU), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning (KTIS) samt andre organisationer til gavn for klubbens virke.
 
§3
Klubbens medlemmer: Som aktive medlemmer optages alle – både børn og voksne. Som passive medlemmer optages alle med interesse for klubben, herunder efterlønsmodtagere/pensionister, der kun ønsker at anvende klubbens lokaler om eftermiddagen.
 
§4
Æresmedlemmer: Personer, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for klubben, kan udnævnes til æresmedlem.
 
§5
Ind- og udmeldelse: Indmeldelsen skal ske skriftligt til kassereren på klubbens indmeldelsesblanket + betaling af kontingent.
Udmeldelse samt ønske om at overgå til passivt medlemskab skal ske skriftligt med en måneds varsel til klubbens kasserer.
Dispositioner på klubbens bankkonti varetages af klubbens kasserer og næstformand hver for sig. Herudover har kasserer bemyndigelse til at bruge elektroniske løsninger.

 
§6
Kontingent: Medlemskontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent betales 2 gange årligt for aktive seniorer og ungdom. For passive medlemmer betales kontingent 1 gang årligt. Alle grupper betaler forud på klubbens bankkonto eller til klubbens kasserer.
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.
 
§7
Restance: Når et medlem er i mere en 3 måneders restance og trods skriftlig henvendelse fra kassereren undlader at betale, slettes vedkommende som medlem af klubben.
 
§8
Ordensbestemmelser: Medlemmer, der udviser en usportslig optræden, kan af bestyrelsen udelukkes fra deltagelse i træning og kampe for kortere eller længere tid (fastsættes af bestyrelsen).
Aktive medlemmer er berettigede til at deltage i træning og konkurrencer. Medlemmer, der modarbejder klubbens interesser – f.eks. ved at opfordre til udmeldelse eller på anden måde taler nedsættende om klubben - kan ekskluderes fra klubben på den efterfølgende generalforsamling.
Eksklusion kræver altid 2/3 stemmemajoritet af den tilstedeværende stemmeberettigede generalforsamling.
Forslag eller begæring om genoptagelse skal behandles på den ordinære generalforsamling.
 
§9
Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubben højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned, med følgende dagsorden:
1.        Valg af dirigent.
2.        Formandens beretning.
3.        Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4.        Indkomne forslag.
5.        Fastsættelse af kontingent.
6.        Forelæggelse af budget.
7.        Valg af bestyrelse.
8.        Valg af revisorer.
9.        Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
Generalforsamlingen indvarsles med 3 ugers varsel skriftligt til medlemmerne (med dagsorden).
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Alle, der har interesse/tilknytning til klubben, er valgbare til bestyrelsen
Forslag på generalforsamlingen afgøres, hvor intet andet er anført ved simpelt stemmeflertal (skriftlig afstemning kan forlanges).
Evt. lovforslag skal være formanden i hænde senest 14 dages før generalforsamlingen afholdes. Eventuelle modtagne lovforslag vil blive offentliggjort i klubbens lokaler seneste 7 dage før generalforsamlingen.
Til lovændringer kræves altid 2/3 stemmemajoritet af den tilstedeværende stemmeberettigede generalforsamling.
Det er tilladt at medbringe fuldmagt for et andet medlem af klubben.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af grund.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af medlemmerne kræver dog, at mindst 75% af underskriverne er tilstede.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og grund.

§10
Bestyrelsen: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 6 medlemmer: formand, kasserer, næstformand og 3 bestyrelsesrepræsentanter.
 Kandidater til bestyrelsen foreslås på den ordinære generalforsamling og vælges derefter ved afstemning blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Skriftlig afstemning kan forlanges.
Valgene gælder for en periode af 2 år.
I ulige år vælges: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges: Kassereren, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.
Dispositioner på klubbens bankkonti varetages af klubbens kasserer og næstformand hver for sig. Herudover har kasserer bemyndigelse til at bruge elektroniske løsninger.
Der vælges en suppleant hvert år.
Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller som har givet skriftligt tilsagn, er valgbare til bestyrelsen.
Formanden repræsenterer klubben ved givne lejligheder. Han/hun indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med 8 dages varsel.
Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøder, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skriftlig udtrykker ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af denne er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme afgørende.
Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde forelægge det på førstkommende bestyrelsesmøde.
 
§11
Revisorerne: På den ordinære generalforsamling vælges efter samme regler som gælder for bestyrelsen (§10) 2 revisorer.
Valgperioden er 1 år.
 
  §12
Klubbens værdigenstande: Klubbens værdigenstande skal opbevares forsvarligt.
 
§13
Klubbens opløsning: Klubben kan ikke opløses, så længe 25% af medlemmerne modsætter sig det.
Generalforsamlingen tager, såfremt opløsning vedtages, bestemmelse om klubbens formue og øvrige ejendel.
 Lovene og reglerne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i november 1972 og ændret på følgende generalforsamlinger: 29/9-1987, 27/9-1991, 27/4-1993, 8/4-1999, 28/3-2001, 12/3-2008, 17/3-2009, 25/3-2014, 28/4-2015. 4/4-2017.