Skelgårdens bordtennisklub

Referat fra generalforsamlingen d.02/04 2019, med deltagelse af 20 medlemmer.
Formanden bød velkommen og anbefalede Kaj Hestehave som dirigent.
 1. Kaj blev valgt med applaus. Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var " lovligt " indvarslet. Gav derefter ordet til formanden.
 2.  Formandens beretning: Gert gennemgik, hvad der var foregået i klubregi i årets løb: 20/11: Erik stod for æbleskiver og gløgg. Julefrokost d. 07/12 ,  cafe Papillon. Vi har ikke haft turnering med Wiedergården, da udspillet var op til dem. Gert var glad for, de nye medlemmer, klubben havde fået. Vi er nu 30, der spiller og har en på venteliste. Vi holdt 1 min stilhed for at ære og mindes John Højrup og Ole Ankersen dødsfald. Ære være Deres minde. Formandens beretning taget til efterretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Bjørn, regnskabet er sendt ud på mail til alle med god hjælp af John Riis. Der var et overskud på kassebeholdningen på 800kr.,der ikke kunne gøres rede for. Disse sat ind på indtægt siden. Det reviderede regnskab godkend.
 4. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.
 5. Fastsættelse af kontingent: Formand: uændret kontingent. John spurgte, hvordan det hang sammen med klubbens underskud. Gert: Bestyrelsens mening er, at så længe vores formue er over 20000 kr., har vi mulighed for det.                     
 6. Forelæggelse af budget: Bjørn: De sidste par år har vi ikke modtaget forpakningsafgift fra kantinen. Kommunen har ikke ansvaret for det. Hvis vi skal have pengene, er det en civil retssag, hvilke vil blive for dyrt. Fremover bliver det kommunens ansvar. Budget godkendt.
 7. Valg af bestyrelse: Følgende var på valg: Formand Gert Rasmussen.- Lotte Andreasen.- Holger Bendtsen.- Supl. Henrik Nilson. Alle blev genvalgt med applaus. Gert meddelte, at det var sidste periode, han tog. Så havde vi god tid til at finde en ny formand.
 8. Valg af bilagskontrollanter: På valg var John Riis. Ny på valg Freddy Hervig. Begge valgt med applaus.
 9. Eventuelt ( herunder kan intet vedtages ):  Bent ønskede flere medlemmer, der meldte sig til de turneringer, som vi blev inviteret til. Eks. Roskilde, Odense. Der kom flere gode forslag. Gert inf. om holdspillernes situation, nu hvor de tilsyneladende ikke havde en reservespiller. Jan foreslog, at klubben søgte om at få onsdag eftermiddag, som ekstra spilledag. Da han kendte nogle fra "Sundhedshuset", der gerne ville spille bordtennis. Gert inf. om bestyrelsens politik vedr. nye medlemmer, og vi er oppe på max antal. Forslaget gav anledning til en længere debat. -- Mogens: Hvis klubben køber blomster gennem ham, fik vi 40% rabat.-- Anette: Foreslog fælles spisning en gang om mdr./ kvartalet i vores kantine. Bjørn: Det vil være godt hvis vi støtter kantinen, da der ikke må drives restaurant.
 10. Dirigenten : Erklærer generalforsamlingen for afsluttet. Tak for god og orden.--Og så var der tid til en "bid  brød".
 11. Referent                   Dirigent                     Formand                      
 12. Holger Bendtsen       Kaj Hestehave           Gert Rasmussen.